Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu przewiduje przeprowadzić w roku 2022.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
Wersja nr 1
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.02.2022 nr 2022/BZP 00043570/01/P

Więcej informacji w załączonych plikach: