Duplikaty

Procedura wydawania duplikatów świadectw, dyplomów oraz zaświadczeń

  1. Duplikaty świadectw są wydawane na pisemną prośbę do Dyrektora szkoły.
  2. Duplikaty wydawane są odpłatnie. 
  3. Duplikaty maja moc oryginału i mogą być wystawiane ponownie. 

Co należy zrobić ?

W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa lub dyplomu w celu uzyskania jego duplikatu należy złożyć w sekretariacie szkoły podanie do Dyrekcji

DUPLIKATY SĄ WYSTAWIANE WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO
PODANIA ZŁOŻONEGO DO SEKRETARIATU SZKOŁY (pok.7)

Podania wysłane za pomocą poczty elektronicznej
nie będą rozpatrywane

Wymagane dane

Podanie powinno zawierać:

  1. o jaki rodzaj dokumentu chodzi tzn. czy jest to świadectwo ukończenia czy świadectwo dojrzałości lub inny dokument np. dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
  2. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej (w przypadku kobiet również nazwisko panieńskie), adres do korespondencji, numer telefonu oraz szczegółowy opis sprawy.
  3. typ szkoły (technikum, liceum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna itp.) oraz tryb nauki (szkoła dzienna, szkoła dla dorosłych)
  4. Musi także być wyraźnie wskazany ROK UKOŃCZENIA NAUKI oraz ZAWÓD.

W przypadku posiadania kserokopii zaginionego dokumentu można dołączyć ją do podania.

Opłata

Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości opłaty legalizacji, którą należy wpłacić na rachunek bankowy:

Bank PKO BP S.A.
19 1020 5226 0000 6002 0419 0815

Zespół Szkół Ekonomiczno - Ogólnokształcących
ul. Drukarska 50
53-312 Wrocław

tytułem: duplikat świadectwa oraz  imię i nazwisko osoby na którą ma być wystawiany duplikat.

według obecnie obowiązujących przepisów opłata wynosi
26,00 PLN (za każdy duplikat)

Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do podania.

Odbiór duplikatu

Przy odbiorze duplikatu należy być osobiście w celu złożenia podpisu w księdze arkuszy ocen. Tożsamość osoby odbierającej duplikat stwierdza się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

W wyjątkowych sytuacjach duplikat może odebrać osoba posiadająca pisemne upoważnienie osoby zainteresowanej (w którym muszą być podane  dane osoby upoważniającej i upoważnianej wraz z serią i nr dokumentu tożsamości).

Odbiór duplikatu w sekretariacie szkoły następuje w terminie do 14 dni roboczych, w trudniejszych przypadkach do 30 dni roboczych.

O załatwieniu sprawy – wydaniu duplikatu – zainteresowany dowiaduje się pod numerem telefonu: 71 798 69 08 wew. 106

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa